ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถสวย
รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง หมวดอักษรพิเศษ

 

ข้อมูลผู้ประมูล


หรือ


 

ข้อมูลการลงทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทุกประการ (เงื่อนไขการให้บริการ)
ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าหมายเลขทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาที่ข้าพเจ้าประมูลได้ภายในเวลา 7 วัน และจะชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน
ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าบริการในการประมูลหมายเลขทะเบียนให้แก่บริษัทจัดการประมูล ตามอัตราค่าบริการที่ระเบียบได้กำหนดไว้ (ตารางค่าบริการ)