อัตราค่าบริการการประมูลรถยนต์ส่วนบุคคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย.1)

ลำดับ ราคาที่ประมูลได้ ค่าบริการที่ต้องชำระ
1 0 - 5,000 500
2 5,001 - 10,000 700
3 10,001 - 30,000 1,000
4 30,001 - 50,000 1,500
5 50,001 - 70,000 2,000
6 70,001 - 100,000 2,500
7 100,001 - 200,000 3,000
8 200,001 - 300,000 3,500
9 300,001 - 400,000 4,000
10 400,001 - 500,000 4,500
11 500,001 ขึ้นไป 5,000