เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ 2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่า หากเป็นผู้ชนะการประมูล
3.1 ข้าพเจ้าจะนำหลักประกันที่วางไว้ชำระเป็นราคาหมายเลขทะเบียนเสียทั้งสิ้น
3.2 หากหลักประกันที่วางไว้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ ข้าพเจ้าจะชำระเพิ่มเติมให้ครบภายใน 7 วันนับแต่วันประมูล
3.3 ข้าพเจ้าจะชำระราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน
3.4 ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าบริการในการประมูลหมายเลขทะเบียนให้แก่บริษัทจัดการประมูล ตามอัตราค่าบริการที่ระเบียบได้กำหนดไว้ภายใน 15 วันนับแต่วันประมูล
4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่า หากไม่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถูกกรมการขนส่งทางบกดำเนินการโดยมิต้องบอกกล่าวดังนี้
4.1 จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทันที
4.2 จะนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ หากได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ข้าพเจ้าค้างชำระ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ส่วนต่างที่เกิดขึ้น หากไม่ชดใช้จะถูกกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามกฎหมาย