การเสนอตัวอักษรประจำหมวด สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

 

ข้อมูลตัวอักษรประจำหมวดที่ต้องการเสนอ

ที่ต้องการนำเสนอ ต้องมีความยาวในแนวระนาบไม่เกิน 6 ตัวอักษร และ มีสระหรือวรรณยุกต์ในแนวตั้งไม่เกิน 3 ระดับ
หมายเลขทะเบียนต้องมีความยาวรวมกับหมวดอักษรแล้วไม่เกิน 7 ตัวอักษร

ข้อมูลผู้เสนอ / Personal Information


หรือ / Or